Kontrollansvarig

Nicklas Eriksson - NE Byggprojekt

Vad är en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren(dig) med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig är en hjälpande hand med erfarenhet kring byggnadtion. Mycket kring en nybyggnation eller utbyggnad är svårt för en lekman att förstå, då är den kontrollansvarige ett perfekt bollplank som hjälper dig att förstå dom regler och bestämmelser som finns kring byggnadtionen.

NE Byggprojekt utgår från Västerås och erbjuder tjänsten kontrollansvarig i Västmanland med omnejd. Niclas Ericsson jobbar som kontrollansvarig i bl.a. Västerås, Sala, Hallstahammar, Enköping m.m.

Varför behövs en kontrollansvarig?

Det är ett krav från kommunen när bygglov söks att en kontrollansvarig finns kopplad till byggnationen. Den kontrollansvarige står på din sida undert bygget och finns för byggherrens säkerhet. Den kontrollansvarige ni väljer för ert projekt ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och kontroller samt när byggnadsnämden besöker arbetsplatsen.

Din kontrollansvarig skall dokumentera byggplatsbesöken och notera iakttagelser som kan vara av vikt vid utvärderingen infö slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men eftersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och den kontrollansvarige har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder bör kontrollansvarige ha ett intresse av att delta.

Det finns inget krav på hur många gånger en kontrollansvarig skall besöka byggplatsen men det bör ligga i den kontrollansvarigas intresse följa bygget och besöka vid kritiska moment eller vid behov.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Priset för en kontrollansvarig är oftast en bråkdel av den totala konstanden för byggnationen. Det viktigaste är att ni hittar en kontrollansvarig ni känner er trygg med och som är engagerad och har ett genuint intresse för byggprojekt. Priset kan variera något beroende på projektets storlek. Använd formuläret nedan för att snabbt få en offert för vad kontrollansvarig skulle kosta för just ert projekt!

Offertförfrågan Kontrollansvarig


- 073 716 41 09

© NE Byggprojekt, Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås.